Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

Veřejný závazek Psychosociálního intervenčního týmu ČR
verze Praha 2. května 2012

Psychosociální intervenční tým ČR je mezioborové uskupení lidí, kteří spolupracují s komunitami po neštěstích (1) za účelem naplnění svého poslání.

Poslání

Posláním Psychosociálního intervenčního týmu ČR je:
spolupracovat s lidmi, obcemi a organizacemi zasaženými neštěstími tak, aby se podpořila jejich odolnost, duchovní zakotvenost a občanská angažovanost.  
    
Hodnoty

ve vztahu k sobě: odolnost
ve vztahu k druhým: spolupráce a vzájemnost
ve vztahu ke světu a k tomu, co nás přesahuje: duchovní zakotvenost
ve vztahu k pomoci: občanská angažovanost

Vize


Naší vizí je, aby občané a obce v situaci neštěstí a při zvládání jeho důsledků uměli řídit sebe a spolupracovat s druhými a v krizi spatřovali příležitost (duchovního) růstu.

Cíle


Spolupráce při
 - obnově řádu a zvládání nároků života
 - začleňování a zvyšování účasti na správě svých věcí  
 - posilování odolnosti (odvahy a odhodlání) a připravenosti
 - rozhodnutí pomáhat druhým a občansky se angažovat  

Činnosti pro dosažení cílů


- reagovat v součinnosti s komunitou a v terénu na sociální, psychické, duchovní a tělesné potřeby lidí a společenství zasažených neštěstím
- podporovat možnosti společenství v místě neštěstí (síly, zdroje, strategie zvládání), svépomoc a vzájemnou pomoc, včetně spolupráce organizací a pracovníků těchto organizací
- podporovat hodnoty odolnosti, spolupráce, duchovní zakotvenosti a občanské angažovanosti
- usilovat o zvýšení připravenosti obyvatelstva na neštěstí a na zvládání jeho dopadů
- spolupracovat při zvládání dopadů neštěstí zejména ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (2)
 
Příklady z oblasti
- koordinační: vytváření návrhů pomoci a spolupráce „šitých na míru“ situaci zasažených lidí a společenství, spolupráce při tvorbě rituálů, tvorba letáků, síťování (propojování lidí s lidmi), podpora při akci, organizování zakončovacích a vyhodnocovacích setkání po akci, podpora připravenosti s využitím nadhledu nad tím, „co jsme se naučili“, vedení a udržování kalendáře událostí s cílem připomínat atp.
- vzdělávací: předávání zkušeností, osvěta, zácvik pracovníků před akcí, výcviky týmů, supervize, poradenství
- přímé pomoci: spolupráce s lidmi přímo zasaženými událostí

Cílová skupina


Lidé a společenství, které zasáhlo neštěstí, včetně pracovníků a organizací spolupracujících při záchraně, obnově a přípravě.

Zásady


Spolupráce v rozmanitosti: Psychosociální intervenční tým tvoří občané. Rozmanitost pohledů a přínosů je podporována i v zastoupení a spolupráci různých osobních přesvědčení, hodnot, způsobilostí a odborností (3). PIT spolupracuje s místními lidmi a s představiteli státní správy a samosprávy, se zástupci církví, s pracovníky neziskových organizací, integrovaného záchranného systému a dalšími. Rozmanitost je i principem nabízené pomoci, sestavování týmů v rámci PITu a spolupráce PITu navenek.

Vnímavost k duchovním potřebám: Lidé v Psychosociálním intervenčním týmu jsou si vědomi, že neštěstí probouzejí otázky po smyslu a po pokračování života za hranice smrti. Doceňují také důležitost rituálů, které umožňují jednotlivci i společenství se vyrovnávat s žalem a náhlou nechtěnou změnou.

Zaměření na obecenství (komunitu) a terén: Psychosociální intervenční tým vychází z přesvědčení, že všichni mohou být nositeli pomoci a partnery ve spolupráci. Hledá proto zdroje pomoci v terénu mezi občany (= v obci, komunitě).

Vzájemnost, společenství, tým: Členové Psychosociálního intervenčního týmu jsou si vědomi, že pomoc a spolupráce při a po neštěstích vyžaduje vzájemnost a kolegiální či týmovou podporu jedince. Procházejí společným výcvikem, zajímají se o sebe, vzájemně se informují, spolupracují při zakončovacích a hodnotících setkáních, společných schůzkách a dalším vzdělávání.

Občanská angažovanost:  Lidé v Psychosociálním intervenčním týmu vycházejí z představy sdílené a solidarizující zasaženosti. Angažují se v pomoci, podporují občanské ctnosti a cítí se svobodni dělat to, co považují za důležité, bezplatně.     

Kontakt: Mgr. Karel Šimr, koordinátor
mobil: 739 244 774, e-mail: koordinator@pit-cr.info, web: http://pit-cr.info

Veřejný závazek ke stažení

Vysvětlivky:

(1) Neštěstím obvykle chápeme událost se špatným koncem (smrtí, těžkým zraněním, atp.).  
(2) = od šesti týdnů po události nejméně do roka po ní; rozhodující je situace zasažených
(3) sociální pracovníci, duchovní, psychologové, psychiatři, právníci, tlumočníci, novináři, učitelé, zdravotníci a další
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

červen
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazení - celý měsíc