Psychosociální intervenční tým ČR
  |  Úvod  |  Kdo jsme  |  Aktuality  |  Události  |  Rituály  |  Dokumenty  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  JSME LIDI, NE ČÍSLA - POVÍDÁME SI A DĚKUJEME  | Vytvořit nový účet
Zaslat zpět heslo

PIT otevírá nový výcvik
(aktualizováno 20.7.2011) V září letošního roku se otevře už pátý výcvikový běh Psychosociálního intervenčního týmu, zaměřený na zapojení nových členů týmu, ale také na osvětu a posílení regionální spolupráce.

Výcvik sleduje následující cíle:

·    Zvýšit vnímavost vůči neštěstí a podpořit rozhodnutí „i já mohu něco dělat“.
·    Podpořit občanskou společnost v oblasti neštěstí a aktivizovat v tomto smyslu regionální spolupráci („společně to zvládneme a každý z nás může někomu pomoci“).
·    Vytvořit společenství (tým) pro nadregionální podporu při psychosociální krizové spolupráci a pro nesení zásad a hodnot PITu.
·    Zvýšit a potvrdit způsobilosti v oblasti psychosociální krizové pomoci a spolupráce a jejích standardů (praktický nácvik: komunitní intervence, tvorba psychosociální části krizových plánů, střednědobá a dlouhodobá pomoc, rodinné poradenství).

Výcvik proběhne formou šesti třídenních setkání v různých regionech ČR v rozsahu 100 hodin. Odbornou garantkou je PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., lektorují duchovní a sociální pracovníci Mgr. Daniel Hrdinka, Marek Bernard Růžička, Mgr. Karel Šimr, Mgr. Jiří Weinfurter a další.

Setkání výcviku
vždy od 18 hodin v pátek do 13 hodin v neděli

1. setkání (23.-25.9.2011 v Doubravici nad Svitavou): Hodnoty PITu; Tým, hodnoty krizové spolupráce a první pomoci; cíle, dokumentace 
2. setkání (25.-27.11.2011): Návrhy pomoci po neštěstích: souřadnice, šifrovací mřížka; rituály
3. setkání (13.-15.1.2012): Regionální mapa pomoci a spolupráce, legislativní zakotvení; monitoring
4. setkání (16-18.3.2012): Facilitace, komunitní intervence, zvládání mezioborových bariér
5. setkání (18.-20.5.2012): Spolupráce s médii, řešení konfliktů, krizové plány
6. setkání (28.-30.9.2012): Vedení vyhodnocovacích a zakončovacích setkání; vyhodnocení a zakončení

Vyznáním PITu je podpora občanské společnosti. Nechceme být právnickou osobou. Výcvik proto bude pořádán podobně jako ostatní akce PITu – nízkorozpočtově, dobrovolnicky a s velkou mírou svépomoci a komunitní aktivity účastníků.

Lektoři budou vyučovat zdarma a budou jim proplaceny náklady. Předpokládáme, že účastníci výcviku budou jeho průběhu dotvářet svými zkušenostmi, lektorskými atp. dovednostmi.
Předpokládáme též, že budou schopni orientovat se ve zdrojích prostředí, kde žijí, a zdarma například sehnat objekt, kde by výcvik mohl mít jedno svoje regionální zastavení. V závislosti na tom vychází příspěvek účastníka na jedno setkání na 600–1200 Kč. Příspěvek zaplatí účastníci v hotovosti přímo na setkání.
Z postavení PITu mj. vyplývá, že za příspěvek na výcvik nemůžeme účastníkům vystavit potvrzení. 

Profil absolventa výcviku Psychosociálního intervenčního týmu ČR
S využitím vzdělávacího standardu Psychosociální krizové pomoci a spolupráce GŘ HZS

 Znalosti (= co absolvent zná)    

Hodnoty Psychosociálního intervenčního týmu (odolnost – spolupráce – duchovní zakotvenost)
Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce
Psychosociální síť včetně způsobů, jak podpořit její spolupráci; sociální opora; mezilidské a organizační vazby
Odpovídající zákony
Kontext spolupráce (včetně legislativního; znalost státní správy a spolusprávy, NNO, odborné sítě) a porozumění kontextu – systémům včetně znalosti kompetencí jednotlivých „hráčů“ v psychosociální krizové spolupráci
Zásady tvorby krizových plánů (včetně kulturní analýzy)
Zásady tvorby návrhů pomoci 
Vytváření a vedení týmů
Komunitní přístup a zdroje pomoci v komunitě: opory komunity a způsoby jejich aktivace
Zásady subsidiarity a participace
Zásady krizové komunikace
Vlastní silné a slabé stránky a hranice
Biologické, psychické, sociální a spirituální potřeby, síly, zdroje a způsoby, jak zvládat neštěstí
Hodnoty; hodnotové odlišnosti a hodnotový konflikt; menšinovost; kulturní šok
Odolnost (resilience) a její podpora: odolné komunity
Základy kulturní způsobilosti (uvědomování, postoj, znalost, dovednost)
Reflexe a hodnocení včetně vyhodnocení pomoci
Nástroje řízení a podpory pro tým či skupinu
Hromadné (kolektivní) chování 

 Dovednosti (= co umí u/dělat)

Spolupracovat a podporovat spolupráci; síťovat
Orientovat se ve větších celcích
Stanovovat cíle a podobu postupů, pomoci a spolupráce
Navrhovat a realizovat plány pomoci, spolupráce a připravenosti
Vyhodnocovat postupy, pomoc, spolupráci a připravenost
Facilitovat a vyjednávat: vést koordinační, vyhodnocovací a zakončovací schůzky
Řešit konflikty mezi lidmi i organizacemi 
Komunikovat s médii
Koordinovat tým (sestavit, zacvičit, udržovat, zakončovat nasazení týmu)
Dokumentovat a zajistit dokumentování události a jejích dopadů, pomoci, spolupráce, připravenosti; dbát na uznávaná formální, etická a právní pravidla dokumentování
Vytvářet sobě i jiným co nejlepší podmínky pro dobrý výkon práce - domlouvat se o režimu nasazení a odpočinku, připomínat rovnováhu mezi péčí o sebe a angažovanosti pro druhé
Poskytovat první občanské pomoci
Dělat osvětu a podporovat připravenost (tvorba krizových plánů atp.)

 Postoje (= jak se k neštěstí, k pomoci a k lidem vztahuje)

Věřím, že lidé i společenství mohou neštěstím růst, získat zkušenosti a moudrost.
Jsem otevřená/ý vůči jedinečnosti situací a člověka, rodin a společenství v těchto situacích.   
Lidskou důstojnost můžu podpořit vždy (i když nemohu nic jiného).
Předpokládám, že s ostatními nalezneme společné cíle, a věřím v jejich dobrou vůli.
Uznávám a oceňuji pravomoci a zodpovědnost všech zúčastněných v jejich občanské i profesní roli (= včetně zástupců státní správy a samosprávy a ostatních pomáhajících, ale též obětí přímých atd.). 
Patřím do společenství (anebo týmu), jsem otevřená/ý vůči podnětům ostatních a sam/a je sděluji 
Pomoc a spolupráci nabízím a navrhuji s vědomím, že druzí vědí, co potřebují.
Zajímá mě, jakými způsoby se lidé s událostmi v dané obci (organizaci, rodině) vyrovnávají a na události se připravují; při návrzích pomoci a připravenosti jejich zvyklosti, kulturu, hodnoty a zdroje potvrzuji, případně z nich vycházím.  
Vyzvat druhé/ho ku pomoci mohu vždycky.
Mým úkolem je podpořit účast lidí na společném řešení jejich situace.

Přihlásit se do výcviku je možné u Evy Pavelkové (viz kontakt níže) do konce srpna 2011.

Přihláška

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Za Psychosociální intervenční tým

Marek Bendy Růžička, koordinátor výcviku - bendy@konzerva.com, 603 841 715
Eva Pavelková, tajemnice PITu - info@pit-cr.info, 608 550 972
Karel Šimr, koordinátor PITu - koordinator@pit-cr.info, 739 244 774
Připojte se k nám na sociální sítiKalendář

září
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zobrazení - celý měsíc